Warunki wynajmu sprzętu.

1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy
Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą
lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.

2. Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie dwóch ważnych

dokumentów ze zdjęciem, na czas określony podany przez

NAJEMCĘ.

3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym

zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku

wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O
wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu
oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na

obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.

4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu,

zgodnie  cennikiem oraz przyznanymi rabatami.

5. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami. Zdanie
maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.
6. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy
urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
7. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają

amortyzacji ani wykupowi.

8. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i

dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.

9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw
awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych
zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć

przyjętych zleceń itp.).

10. Najemca zobowiązany jest przedstawić dwa dowody tożsamości a w przypadku
wynajmu z dowozem adres na dokumentach musi być godny z miejscem dowozu i

odbioru przedmiotu najmu.

11. Jeżeli sprzęt ulegnie awarii konieczne jest natychmiastowe dostarczenie go do
wypożyczalni, w przeciwnym wypadku będą naliczane opłaty za wynajem do czasu

zwrotu sprzętu.

§2
Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO.

1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w
dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych
ukrytych wad.

2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać
NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego
użytkowania najmowanego sprzętu.
3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne
szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie
przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody
NAJEMCY.

§3

Zobowiązania NAJEMCY.

1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z
obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został
przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości
wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według
obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY
uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego
przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody
WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w
podnajem, zabezpieczy sprzęt przed szkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu
NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub
dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest
zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie
wypożyczenia.
7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji
oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac
prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu
wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z
wypożyczonego sprzętu.

§4

Zwrot sprzętu.

1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu
zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on
pożyczony, chyba że wynajmujący na to zezwoli. W przypadku zwrotu przedmiotu
najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy
dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich
wad i oczyszczony.
3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty
mycia w kwocie 100 zł brutto.
4. W przypadku wypożyczenia z dowozem NAJEMCA zobowiązany jest oddać sprzęt
w miejscu zamieszkania o godzinie ustalonej w chwili podpisywania umowy, chyba
że strony ustalą inaczej za obopólną zgodą.
§5 Zerwanie umowy wynajmu.
1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
• samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
• używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki
2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego
urządzenia, a każdy dzień opóźnienia zwrotu podlega opłacie w wysokości 200%
stawki podstawowej wynajmu.

 
RODO
Administratorem danych osobowych Najemców narządzi jest Wypożyczalnia
RENTMAX Krzysztof Pątkowski „TOMAX” Hurtownia Elektronarzędzi, ul. Sienkiewicza
77, 06-400 Ciechanów, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP
5661635413, REGON 130858417 (dalej zwana Wynajmującym).
RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)
zastąpi dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jest
stosowane w krajach UE od 25 maja 2018r. RODO określa zasady przetwarzania
danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący.
Dane osobowe osób wynajmujących narzędzia takie jak:  Imię i nazwisko, nazwa
firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer
dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy – będą przetwarzane na
podstawie konieczności wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) oraz f)
RODO), której Najemca jest stroną. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest
niezbędne dla zawarcia i wykonania  umów z Wynajmującym, a dane będą
przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego
wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia
roszczeń wynikających z tych umów.

Najemca ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– przenoszenia danych
– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy  w celu realizacji swoich
uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:
–  dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności
dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego
Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy
najmu)
– zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności
celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub
kradzieży.